5 februari 2016

Omgevingsmanagement is top issue in energietransitie

In november jl. heeft POM deelgenomen aan een diner Energie & Omgeving van het Ministerie van Economische Zaken. In dit Diner pensant werd met maatschappelijke organisaties en experts besproken wat belangrijk is om te komen tot een ander besluitvormingsproces voor energietransitie en de inzet van omgevingsmanagement daarbij.

De bijdragen aan de visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten heeft de Directie Energie & Omgeving vertaald in een brief die Minister Henk Kamp van Economische Zaken op 1 februari naar de Tweede Kamer heeft verstuurd.

Cruciaal
Kamp ziet omgevingsmanagement als cruciaal instrument om de energietransitie te realiseren, die nodig is om de Europese afspraken over CO2-reductie te behalen. De transitie naar duurzame en schone vormen van energieopwekking, -transport en –opslag zal grote impact hebben op de omgeving waar deze plaatsvinden. Kamp schrijft: ‘Hoewel het betrekken van de omgeving bij beleid en projecten al een uitgangspunt voor de overheid en voor diverse initiatiefnemers is, maakt de energietransitie samenwerken tussen overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog belangrijker.’

Nieuw platform Energie en Omgeving
Omgevingsmanagement bij energieprojecten zal op diverse manieren verbeterd worden, onder meer door intensievere en transparante communicatie in lopende projecten, door inzet van gebiedscoördinatoren, door te gaan werken in de geest van de omgevingswet in een aantal pilotprojecten, en het verder verkennen en benutten van beschikbare kennis. Verder komt er een verkenning naar het oprichten van een ‘Nationaal Platform Energie en Omgeving’ samen met energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties.

 Uitgangspunten voor omgevingsmanagement:

1.     Samenbinden van belanghebbenden

2.     Betrek de omgeving zo vroeg mogelijk

3.     Transparantie en vertrouwen

4.     Omgevingsmanagement is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

5.     Maatwerk

Volgende stap
De visie op omgevingsmanagement bij energieprojecten is geen eindpunt maar een begin. POM gaat graag verder in gesprek met Economische Zaken over de betekenis van de visie in de praktijk van energieprojecten die sterke raakvlakken hebben met vraagstukken die spelen in de bouw en infra. POM zal de Directie Energie & Omgeving actief suggesties doen wat wij zouden kunnen bijdragen in het realiseren van de visie.

Wil je zelf betrokken worden bij het formuleren en uitwerken van de bijdrage van POM voor Economische Zaken, dan horen we dat graag. Neem contact op met Aimée Mostert via info@platformomgevingsmanagement.nl.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

X