HET PLATFORM

Platform Omgevingsmanagement (POM) is het platform voor professionals die omgevingsmanagement als een essentiële factor zien voor het succesvol laten verlopen van een project. Ontwikkeling van zowel het vak als de omgevingsmanager zelf staat centraal. Dit doen we door interactie, dialoog en kennisuitwisseling.

Wij geloven dat succesvolle projecten alleen tot stand komen in nauwe samenspraak met de omgeving. Het betrekken van die omgeving is een vak, namelijk omgevingsmanagement. In het belang van onze projecten verdiepen we onze vakkennis en leren we van elkaar. We brengen vakgenoten bijeen, of zij nu werkzaam zijn bij de overheid en marktpartijen. We zoeken elkaar op en delen best-practices. Zo vergroten we de collectieve kennis en vernieuwen, verrijken en verdiepen we het vak.

We organiseren bijeenkomsten over allerlei actuele en praktijkgerichte thema’s. We zoeken de samenwerking met nieuwe en bestaande initiatieven en ondernemers. We ontwikkelen een opleidingsprogramma voor omgevingsmanagers. We zijn de organisator van de jaarlijkse Landelijke Omgevingsmanagementdag. En we versterken het landelijke netwerk van omgevingsmanagers met informele borrels maar ook een praktische ledenlijst. Kortom: we doen er alles aan om omgevingsmanagers een platform te bieden waarin zij centraal staan.

 

De missie van POM luidt:

Platform Omgevingsmanagement is dé ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en delen van deskundigheid op het gebied van omgevingsmanagement ten behoeve van een ruimtelijke opgave. POM verbindt op niet-commerciële wijze (toekomstige) professionals en organisaties. 

Doelgroep

De primaire doelgroep van Platform Omgevingsmanagement bestaat uit omgevingsmanagers en omgevingsdeskundigen van (semi) overheidsorganisaties en bedrijfsleven die een actieve rol of taak hebben in het verbinden, betrekken en informeren van de omgeving van een project in de bouw, infrastructuur en energiewereld. In toenemende mate zien we interesse van andere sectoren in onze kennisactiviteiten.

Omgevingsmanagement betreft het beïnvloeden van de uitkomst van een ruimtelijke opgave (project) vanuit de belangen in de omgeving van dat project. Belangrijke ankerpunten in de plan-,  initiatie-, voorbereidings-,uitvoerings- en onderhoudsfase daarbij zijn:

› vroegtijdig betrekken en in beeld hebben én houden van de belanghebbenden (stakeholdersanalyse);

› de omgeving invloed laten uitoefenen op de uitkomst van een project of de voorwaarden waaronder het gerealiseerd wordt (participatieladder);

› zorgen voor transparante besluitvorming: steeds moet voor iedereen herleidbaar zijn welke inbreng in welke fase is geleverd en wat daarmee is gedaan;

› zorgen voor getrechterde besluitvorming: stapsgewijs inkaderen van de besluitvorming over het project: eerst besluitvorming over het probleem, vervolgens alternatieven en tot slot uitvoeringsvarianten;

› zorgen voor een omgeving die geïnformeerd is over de gekozen uitvoeringsvariant, werkzaamheden, risico’s en maatschappelijke ruimte voor eigen initiatieven tijdens de uitvoering; én zorgen voor een omgeving die is aangehaakt bij het beperken van hinder en overlast door ingrepen met gevolgen voor de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid van de omgeving (BLVC);

› zorgen voor functievrijmaken en de conditionering voorafgaand en tijdens een project;

› klanttevredenheidsmetingen in de omgeving vóór tijdens en na het project.

› klanteisen uit de omgeving vertalen in de contractstukken om de ruimtelijke opgave te realiseren, deze borgen en monitoren.

Onder omgevingsdeskundigen verstaan wij de specialisten die input leveren aan het proces van omgevingsmanagement, zoals kabels& leiding coördinatoren, juristen omgevingswet, communicatie adviseurs, vergunningadviseurs etc.

X